Obchodní podmínky

Ceny v e-shopu se mohou lišit s cenami na provozovnách. Ceny na provozovnách zahrnují služby (bezplatně) pro kupující (předvedení výrobku, poradenství při výběru, popřípadě nastavení jednotlivých funkcí, možnost vyzkoušení, atd.)

Námi nabízené výrobky splňují veškeré technické a bezpečnostní požadavky, které jsou na ně požadovány evropskou směrnicí nového přístupu 99/05/ES - radiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení (R&TTE). Jsou řádně certifikovány evropskými notifikovanými orgány, což potvrzuje CE označení, které je umístěno na každém výrobku. Toto označení znamená, že je výrobek určen na evropský trh a že je volně obchodovatelný bez omezení po celém území Evropského společenství.

Dodací podmínky

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není- li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty nebo DPD.
 • Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky.

Cena dopravy

 • DPD Private - doručení na adresu: 49,- Kč
 • DPD Pickup - doručení na výdejní místo: 49,- Kč
 • Česká pošta - balík do ruky: 149,- Kč

Platba

 • převodem na účet 2102739702/2700: zdarma
 • dobírka: 50,- Kč

Ochrana osobních dat

 • Použitím internetového obchodu www.mobilymartinska.cz kupující souhlasí se shromažďováním a používáním dobrovolně poskytnutých informací, které jsou nezbytné k realizaci obchodu, zaúčtování došlé platby a za účelem správné dodávky zboží a vzájemné komunikaci.
 • Prodávající se zavazuje respektovat soukromí kupujícího a zaručuje, že všechna poskytnutá data bude používat pouze pro svou potřebu, s Vaším souhlasem, a že je v žádné podobě neposkytne třetí osobě, s výjimkou případů dopravy výrobků na adresu kupujícího. Prohlašujeme, že dodržujeme ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující má možnost svůj souhlas s používáním poskytnutých dat kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě prodávající data o kupujícím zlikviduje.

Závěrečná ustanovení

 • Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn.

 

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

Prodávající - Mobily Martinská, GSM Technic s.r.o., Martinská 10, 30100 Plzeň, IČ: 24666009, DIČ: CZ24666009

Kupující - spotřebitel nebo podnikatel

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti GSM Technic s.r.o., Nad stanicí 280/30, 16200 Praha 6, IČ: 24666009, DIČ: CZ24666009, provozovna Mobily Martinská, GSM Technic s.r.o., Martinská 10, 30100 Plzeň.

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Mobily Martinská, GSM Technic s.r.o., Martinská 10, 30100 Plzeň, IČ: 24666009, DIČ: CZ24666009 (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "kupující").

2. Objednání zboží a smlouva

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky s dodatkem.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovatele uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru na prodejně Martinská 10, 30100 Plzeň je náklad 0,- Kč.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu provozovny.

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovatele tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky, za případné chyby při přenosu dat provozovatel eshopu nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a barevném provedení.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Odpovědnost prodávajícího:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí( osobně na provozovně Martinská ul.10, 3011 Plzeň, popř. zasláním na tuto adresu), to se však netýká:

 • a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu.

Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

3. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Mobily Martinská, Martinská 10, 30100 Plzeň.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávající spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Uživatel Nákupní košík
Kontakt
Mobily Martinská
Tel.: 377 329 415
Mobil: 723 122 777
Adresa: Martinská 10, Plzeň